Polityka prywatności i stosowania plików cookies

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności

Spółka Realeyes OÜ (“Realeyes” lub “Spółka”) prowadzi badania rynku mające na celu poprawę treści na stronach oraz reklamy internetowej dla klientów Spółki. Spółka wykorzystuje swoje oprogramowanie zastrzeżone w celu śledzenia rysów twarzy osób, które zgodzą się uczestniczyć w badaniach oraz analizowania ich reakcji emocjonalnych na treści wyświetlane na ekranie.

Spółce Realeyes zależy na tym, aby zachowanie uczestnika było jak najbardziej naturalne i dyskretne, a jednocześnie bardzo poważnie traktuje prywatność uczestników prowadzonych przez nią badań. Realeyes jest spółką prawa estońskiego (z siedzibą pod adresem: Vahe 15, Tallinn 11615, Estonia, numer rejestrowy: 11730664, dane kontaktowe: [email protected]); Spółka zobowiązuje się przestrzegać estońskich i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. 

Polityka prywatności określa, w jaki sposób Spółka chroni i wykorzystuje Dane osobowe (określone definicją poniżej) gromadzone od uczestników w ramach świadczenia usług przez Spółkę oraz danych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.realeysit.com („Strona”). Realeyes jest administratorem gromadzonych przez siebie danych.  Należy uważnie zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności i stosowania plików cookies („Polityka”). Uczestnictwo w badaniu prowadzonym przez Spółkę i/lub korzystanie z jej Strony oznacza akceptację niniejszej Polityki.

Ochrona prywatności uczestników ma dla Spółki ogromne znaczenie

 1.   Realeyes rygorystycznie stosuje wymóg wyrażenia zgody na udział w badaniu. Spółka gromadzi wyłącznie dane z badań (w tym nagrania twarzy) od uczestników, którzy wyrazili na to wyraźną zgodę poprzez zezwolenie na dostęp do swojej kamery internetowej przed każdą sesją przeglądania treści.
 1.   Wszystkie Dane osobowe uczestników będą traktowane jako poufne i chronione przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 1.   Spółka nie ujawnia swoim klientom danych z badania w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości poszczególnych uczestników badania.

Co oznacza termin “Dane osobowe”?

Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają ustalenie tożsamości uczestnika, w tym nagrania jego twarzy i adresy IP gromadzone przez Spółkę podczas udziału użytkownika w badaniu lub informacje zgromadzone od użytkowników strony internetowej Spółki lub osób korzystających z jej usług.

Jeśli użytkownik nie akceptuje Polityki Spółki, nie powinien uczestniczyć w badaniach rynku Realeyes ani korzystać z jej strony internetowej.

Bezpieczeństwo danych jest dla Spółki priorytetem

Wszystkie Dane osobowe będą przechowywane w bezpiecznej lokalizacji na terenie Unii Europejskiej. Spółka stosuje standardowe w branży środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane użytkownika przed nieuprawnionym ujawnieniem lub przetwarzaniem.  Stosowane środki zależą od stopnia wrażliwości danych użytkownika. Należy jednak pamiętać, że żaden sposób transmisji danych w Internecie za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub elektronicznego nośnika danych nie jest całkowicie bezpieczny. Z tego względu Spółka nie może zagwarantować bezwzględnego bezpieczeństwa Danych osobowych użytkownika, chociaż stara się stosować ekonomicznie uzasadnione środki ich ochrony.

Jakie dane osobowe gromadzi Spółka?

Kiedy użytkownik korzysta ze Strony, Spółka oraz strony trzecie mogą również używać zautomatyzowanych sposobów gromadzenia informacji o użytkowniku, jego komputerze lub innym urządzeniu oraz o sposobie korzystania ze Strony przez użytkownika.  

Przykładowo serwery internetowe Spółki mogą gromadzić i rejestrować takie informacje jak rodzaj urządzenia, system operacyjny i przeglądarka używana przez użytkownika podczas korzystania ze Strony, jak również inne ustawienia systemowe np. język używany przez system oraz kraj i strefę czasową urządzenia użytkownika. Serwer internetowy Spółki może również rejestrować adres strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany na Stronę Spółki oraz adres IP urządzenia, które wykorzystywane jest do uzyskania dostępu do Strony.  

Spółka może również gromadzić inne informacje, które użytkownik zdecyduje się podać, korzystając ze Strony lub usług Spółki. Przykładowo, jeśli użytkownik zdecyduje się utworzyć konto na stronie internetowej Spółki, Spółka będzie gromadzić jego imię i nazwisko, nazwę firmy, stanowisko oraz adres e-mail. Utworzenie konta umożliwi użytkownikowi dostęp do zaawansowanych treści (które mogą obejmować m.in. przeglądanie białej księgi oraz prezentacji usług Realeyes).

W jaki sposób Spółka wykorzystuje Dane osobowe użytkownika?

Realeyes specjalizuje się w badaniach rynku i bada reakcje ludzi podczas oglądania przez nich treści na ekranie. Spółka analizuje te reakcje, aby pomóc swoim klientom ulepszyć treść ich stron internetowych i reklam. Uczestnictwo użytkownika w badaniach jest dobrowolne i bardzo cenione. Informacje udostępniane przez Spółkę swoim klientom są poddawane anonimizacji i nie pozwalają na ustalenie tożsamości uczestników badania.  Realeyes nie będzie bez zgody użytkownika przekazywać jego Danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych. Realeyes może wykorzystywać zanonimizowane i pozbawione elementów umożliwiających ustalenie tożsamości uczestników dane z badania w celu oceny jakości oraz poprawy oprogramowania i zdolności raportowania. Realeyes może wykorzystywać informacje podane przez użytkowników Strony w celu przeprowadzenia analizy skuteczności Strony.

Jeśli użytkownik założy konto na stronie internetowej Spółki i wyrazi zgodę na kontaktowanie się z nim przez Spółkę, Realeyes może wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu kontaktowania się z nim, aby dopilnować, że Strona i usługi działają poprawnie oraz aby zapewnić użytkownikowi wsparcie. Dane osobowe mogą być potrzebne również w przypadku, kiedy zarejestrowani użytkownicy będą mieli problemy z usługami lub stroną internetową Realeyes.

Realeyes nie będzie wykorzystywać Danych osobowych użytkowników w żadnym innym celu bez ich zgody lub jeśli nie będzie to wymagane prawem.

Komu Spółka przekazuje Dane osobowe użytkownika?

Realeyes może ujawniać Dane osobowe w ograniczonym zakresie w celu świadczenia swoich usług:
 •   Spółka współpracuje z zaufanymi partnerami, którzy wykonują czynności w imieniu Spółki; przekazanie im Danych osobowych może być niezbędne, aby mogli oni wywiązać się ze swoich obowiązków. Firmy te są jednak zobowiązane do zachowania poufności i nie mają prawa samodzielnie wykorzystywać Danych osobowych w innym celu niż związanym ze świadczeniem usług Spółki.
 •   W stosownych przypadkach Spółka może udostępniać Dane osobowe użytkownika podmiotowi z grupy kapitałowej Spółki, który zajmuje się świadczeniem usług Spółki. W takim przypadku dane zostaną ujawnione zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i na podstawie zgody użytkownika na ujawnienie jego Danych osobowych podmiotom z grupy Spółki.
 •   Spółka może ujawniać dane osobowe użytkownika, kiedy jest przekonana, że jest to niezbędne w celu ochrony, dochodzenia lub obrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia Realeyes, pracowników, pośredników lub użytkowników, lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub procedury prawnej, w tym celu udzielenia odpowiedzi na zapytania ze strony organów administracji publicznej i organów rządowych. 
 •     Użytkownik wyraża zgodę na to, że w przypadku zmiany prawa własności Spółki Realeyes lub jej aktywów (np. w związku z połączeniem, przejęciem, reorganizacją, rozwiązaniem lub likwidacją Spółki) lub wszczęcia przygotowań do przeprowadzenia takiej operacji Spółka może przekazać lub ujawnić Dane osobowe użytkownika będące w jej posiadaniu nowej lub potencjalnej spółce zawsze z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych.
 •     Spółka może bez ograniczeń poddawać dane anonimizacji, łączeniu lub pozbawiać ich elementów umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.
 •     Oprócz ujawnianiem danych opisanych w niniejszej Polityce prywatności Spółka może ujawnić informacje użytkownika stronom trzecim za zgodą lub na polecenie użytkownika.

Jak długo Spółka przechowuje Dane osobowe użytkownika?

Spółka przechowuje Dane osobowe, dopóki jest to niezbędne w celach badawczych, biznesowych i w sposób określony prawem. Kiedy Dane osobowe nie będą już potrzebne, zostaną usunięte z systemów Spółki.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które umieszczane są na komputerze lub urządzeniu użytkownika, aby Spółka mogła śledzić informacje o zachowaniu użytkownika w celu przeprowadzenia badań i oceny. Spółka korzysta z usług zewnętrznych usługodawców, aby śledzić wykorzystanie oraz interakcje z odtwarzaczami medialnymi używanymi do oceny reakcji na reklamy.  

Pliki cookies Spółki usuwane są po 13 miesiącach.

Spółka może również korzystać z usług zewnętrznych usługodawców takich jak Google Analytics albo Hubspot, aby dokładnie analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z jej Strony. 

Informacje gromadzone za pośrednictwem technologii zostaną ujawnione lub gromadzone bezpośrednio przez tych usługodawców. Aby uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych w celach analitycznych, użytkownik może zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w przeglądarce, klikając tutaj.

Więcej informacji o plikach cookies oraz sposobach ich wyłączenia dostępnych jest na stronie; http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies

Jeśli użytkownik zgodzi się wziąć udział w badaniu, Spółka umieści na jego przeglądarce plik cookie zawierający identyfikator uczestnika, który umożliwi jego identyfikację, jeśli użytkownik zechce sprawdzić, jakie jego dane osobowe przetwarza Spółka. Podanie identyfikatorem uczestnika jest niezbędne, jeśli uczestnik pragnie dowiedzieć się, jakie jego Dane osobowe przetwarza Spółka.

Jeśli uczestnik zrezygnuje z udziału w badaniu, Spółka umieści na jego komputerze plik cookies, aby zapamiętać jego wybór (plik cookie będzie służył tylko temu jednemu celowi). Jeśli użytkownik usunie pliki cookies ze swojej przeglądarki, usunie również swoją rezygnację i może zostać zaproszony ponownie do uczestnictwa w badaniu.

Spółka nie ma dostępu do plików cookies ani innych technologii śledzących, które mogą zostać zamieszczone na komputerze użytkownika, jego telefonie komórkowym lub innym urządzeniu przez technologię reklamową niepowiązanej strony trzeciej, serwery reklamowe, sieci reklamowe lub inne niepowiązane strony trzecie, a niniejsza Polityka nie ma zastosowania do ww. kwestii. 

Strony, które korzystają z takich technologii, mogą proponować użytkownikowi rezygnację z kierunkowania reklam w sposób opisany poniżej.

Sygnały śledzenia (“Do Not Track”) i podobne mechanizmy

Spółka nie rozpoznaje ani nie odpowiada na sygnały śledzenia Do Not Track aktywowane przez przeglądarkę, ponieważ w branży internetowej obecnie wciąż pracuje się nad normami śledzenia Do Not Track, wdrożeniami takich wymagań i rozwiązaniami.

Mieszkańcy stanu Kalifornia: Prawa do ochrony prywatności w przypadku osób ze stanu Kalifornia

Realeyes nie ujawnia bez zgody użytkownika jego danych osobowych (w rozumieniu definicji tego terminu podanego w kalifornijskiej Ustawie o ochronie prywatności, art. 1798.83 Kodeksu cywilnego Kalifornii) stronom trzecim w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego jej usług na rzecz użytkownika. Jeśli użytkownik ma wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki lub chciałby zmienić swoje preferencje, może skontaktować się ze Spółką, pisząc na adres podany powyżej.

Strona Spółki może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych np. portali społecznościowych, jak również operatorów zewnętrznych (np. przycisk “Lubię” Facebooka lub “Obserwuj” Twittera).  Jeśli użytkownik zdecyduje się korzystać z takich stron lub opcji, może przekazywać swoje informacje nie tylko usługodawcom, ale również ich użytkownikom, i podać je do wiadomości publicznej w zależności od zasady funkcjonowania takich portali.

Odtwarzacz multimedialny Spółki może zostać umieszczony na stronach zewnętrznych operatorów w ramach świadczenia usług Spółki innym użytkownikom.

Ponieważ strony i usługi operatorów zewnętrznych nie są obsługiwane przez Realeyes, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści ani praktyki obecne i stosowane na tych stronach internetowych lub w ramach tych usług.  

Dane osobowe i inne informacje o użytkowniku będą gromadzone, wykorzystywane i ujawnianie zgodnie z politykami prywatności obowiązującymi na stronach zewnętrznych operatorów i dotyczących ich usług, a nie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.  Zaleca się, aby użytkownik zapoznał się z politykami prywatności i ochrony bezpieczeństwa obowiązującymi na takich stronach.

Ochrona dziecka

Realeyes nie gromadzi świadomie informacji, danych z badania ani odpowiedzi na pytania ankietowe od uczestników poniżej 18. roku życia bez uzyskania wymaganej zgody. Jeśli Spółka dowie się, że dane zostały zgromadzone bez uzyskania wymaganej zgody od uczestnika, który nie ukończył 18 lat, dane te zostaną natychmiast usunięte.

Przekazanie Danych osobowych do innych państw

Spółka może przekazywać dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EOG), w tym do USA, ale wyłącznie do zaufanych partnerów. 

Obejmuje to spółki z grupy kapitałowej Realeyes lub starannie dobranych partnerów biznesowych, którzy posiadają świadectwo zgodności z amerykańsko-unijnym programem „Tarcza prywatności” lub równoważnymi przepisami. 

Ma to miejsce w szczególności w celu zarządzania danymi oraz w celach związanych z prowadzeniem działalności w przypadku przetwarzania danych przez organizacje działające w imieniu Spółki oraz zgodnie ze wskazanym celem przetwarzania danych. 

Spółka podejmuje odpowiednie kroki, by zagwarantować odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych użytkownika. Jeśli użytkownik nie zgadza się na to, powinien zaprzestać korzystania z usług Spółki.       

Prawo wglądu i zmiany swoich Danych osobowych

Jeśli użytkownik pragnie uzyskać wgląd do swoich Danych osobowych, zmienić je lub usunąć, powinien napisać wiadomość na adres: [email protected], w temacie wiadomości wpisując „Polityka prywatności”. W niektórych państwach użytkownikowi przysługuje również prawo żądania wglądu do swoich danych osobowych będących w posiadaniu Spółki; w tym celu użytkownik powinien skontaktować się ze Spółką na piśmie. Spółka może naliczyć z tego tytułu użytkownikowi opłatę administracyjną.

Prawa użytkownika na mocy RODO

Jeśli użytkownik pragnie uzyskać wgląd do swoich Danych osobowych, zmienić je lub usunąć, powinien napisać wiadomość na adres: [email protected], w temacie wiadomości wpisując „Polityka prywatności”. W niektórych państwach użytkownikowi przysługuje również prawo żądania wglądu do swoich danych osobowych będących w posiadaniu Spółki; w tym celu użytkownik powinien skontaktować się ze Spółką na piśmie. Spółka może naliczyć z tego tytułu użytkownikowi opłatę administracyjną.

Prawa użytkownika na mocy RODO

Użytkownik może kierować żądania dotyczące przetwarzania swoich Danych osobowych na adres [email protected] 

Jeśli uczestnik brał udział w badaniach ankietowych, Spółka może zidentyfikować jego Dane osobowe wyłącznie przy użyciu identyfikatora uczestnika podanego użytkownikowi po wypełnieniu ankiety; identyfikator ten jest również przechowywany w plikach cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik powinien zachować swój identyfikator uczestnika na przyszłość. 

 W przypadku braku możliwości rozpoznania identyfikatora uczestnika Realeyes nie jest w stanie zidentyfikować danych użytkownika, aby spełnić jego żądanie. 

Prawo wglądu do swoich danych

Na mocy RODO użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych przechowywanych przez Spółkę. Aby skorzystać z prawa wglądu do swoich danych, użytkownik powinien przesłać wiadomość na adres: [email protected]

Aby móc skorzystać z prawa wglądu do swoich danych, użytkownik musi przedstawić odpowiedni dowód tożsamości. W przypadku swoich badań Spółka wymaga również od użytkownika podania jej identyfikatora użytkownika podanego użytkownikowi, kiedy brał udział w badaniu; identyfikator ten jest również przechowywany w plikach cookies na urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownik brał udział w badaniu. 

Jeśli wszystko się będzie zgadzać, użytkownik otrzyma kopię swoich Danych osobowych. Jeśli żądanie o podanie informacji lub podjęcie środków jest w sposób oczywisty nieuzasadniony lub nadmierny, Spółka może zażądać uiszczenia opłaty lub odmówić podjęcia działania.

Prawo sprostowania swoich danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprostować swoje Dane osobowe, jeśli są one niedokładne lub niekompletne. Użytkownik powinien powiadomić Spółkę, że chce sprostować lub zaktualizować swoje Dane osobowe. Zawiadomienie takie można w dowolnym momencie wysłać na adres: [email protected]

Prawo usunięcia swoich danych

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od Spółki usunięcia swoich Danych osobowych, pisząc do Spółki na adres: [email protected]

Prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych

W pewnych sytuacjach użytkownik ma prawo zażądać od Spółki ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania jego Danych osobowych.

Prawo wycofania swojej zgody

Jeśli Spółka przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych, pisząc do Spółki na adres: [email protected]

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać od Spółki przeniesienia danych i wykorzystania ich na potrzeby innych usług.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych osobowych.

Prawo związane z automatyzacją

Prawo związane ze zautomatyzowanym przetwarzaniem danych  Dane osobowe użytkownika nie są objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.  

Skargi

Niniejsza Polityka prywatności podlega prawu Republiki Estonii. Wszelkie spory dotyczące niniejszej Polityki prywatności będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeśli stronom nie uda się rozwiązać sporu w drodze negocjacji, spór zostanie rozstrzygnięty przez Harju Maakohus (sąd okręgowy w Prowincji Harju) zgodnie z przepisami prawa estońskiego.

Jeśli użytkownik ma zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania lub ochrony jego Danych osobowych przez Spółkę, powinien się z nią skontaktować bezpośrednio, aby wyjaśnić problem. Użytkownik ma prawo złożenia skargi w estońskim Urzędzie Ochrony Danych. 

Kontakt ze Spółką

Użytkownik powinien skontaktować się ze Spółką, jeśli ma uwagi lub pytania dotyczące danych osobowych będących w posiadaniu Spółki lub jej polityki prywatności.
 •  W tym celu powinien wysłać wiadomość na adres: [email protected], w temacie wiadomości wpisując „Polityka prywatności”.
 • Użytkownik może również wysłać wiadomość pocztą na adres: 151 Wardour Street, London W1F 8WE, UK

Zmiany w Polityce prywatności

Spółka może aktualizować swoją Politykę prywatności. Spółka powiadomi użytkowania o zmianach wprowadzonych do Polityki, zamieszczając ogłoszenie na swoim portalu lub stronie internetowej. 

Jeśli użytkownik korzysta z portalu, będąc powiadomiony o zmianach w Polityce prywatności Spółki (poprzez ogłoszenie zamieszczone na portalu lub stronie internetowej Spółki), jest zobowiązany przestrzegać takich zmian.

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2018 r.

Dziękujemy.