Search
Close this search box.

Onze privacy

Onze privacy

Realeyes OÜ (“Realeyes”) voert marktonderzoek uit om de webcontent en online advertenties voor haar klanten te helpen verbeteren. Onze eigen software wordt gebruikt om de gelaatstrekken te volgen van mensen die ervoor kiezen deel te nemen aan ons marktonderzoek en om hun emotionele reacties op media op het scherm te analyseren.
Hoewel Realeyes ernaar streeft om de ervaring van de deelnemer zo natuurlijk en discreet mogelijk te maken, hechten wij ook waarde aan de privacy van degenen die deelnemen aan ons onderzoek. Realeyes is gevestigd in Estland (op Vahe 15, Tallinn 11615, registratiecode: 11730664, contact: [email protected])., Wij voldoen aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van Estland en de Europese Unie.
Ons Privacybeleid legt uit hoe wij omgaan met en gebruik maken van de Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die wij verzamelen van deelnemers via onze Realeyes-diensten, alsmede gegevens die wij verzamelen via onze website op www.realeyesit.com (“Website”). Realeyes is de gegevensbeheerder voor de gegevens die we verzamelen. Lees dit Privacybeleid en Cookiebeleid (“Beleid”) zorgvuldig door. Wanneer u deelneemt aan een van onze marktonderzoeken of onze Website gebruikt, stemt u in met dit Beleid.

De bescherming van uw privacy is van het allergrootste belang.

  1. Realeyes geeft u volledige controle over uw Persoonsgegevens. 
  2. Wij zullen alle Persoonsgegevens die wij van u verzamelen vertrouwelijk behandelen en beveiligingsmaatregelen treffen om deze te beschermen.
  3. Wij delen uw marktonderzoeksgegevens niet met onze klanten op een manier die de identificatie mogelijk maakt van een specifiek individu dat aan onze studies deelneemt.

Wat houdt Persoonsgegevens in?

Persoonsgegevens omvatten alle gegevens die kan worden gebruikt om u te identificeren, zoals gezichtsopnamen en IP-adressen die worden verzameld in het kader van ons marktonderzoek of gegevens die wordt verzameld van gebruikers van onze website of diensten.
Als u het niet eens bent met ons Beleid, neem dan niet deel aan Realeyes marktonderzoek of gebruik onze website op dit moment.

Gegevensbeveiliging is onze prioriteit

Alle Persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde locatie binnen de EU. Om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde bekendmaking of verwerking, maken wij gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die aan de industrienormen voldoen. Deze maatregelen variëren naar gelang van de gevoeligheid van de gegevens die wij van u hebben verzameld.
Geen enkele methode van overdracht via internet, overdracht via mobiele apparatuur of elektronische opslag is echter volledig veilig. Bijgevolg kunnen wij, hoewel wij ernaar streven uw gegevens met commercieel aanvaardbare middelen te beschermen, de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?

Informatie over de website

Wij en derden (door ons ingeschakelde gegevensverwerkers, zoals aanbieders van diensten op het gebied van websitehosting en contentmanagement, aanbieders van technologie- en communicatieplatformen en aanbieders van websiteanalyses) kunnen geautomatiseerde middelen gebruiken om gegevens over u, uw computer of ander apparaat, en uw gebruik van onze Website te verzamelen wanneer u onze Website bezoekt. Wanneer u bijvoorbeeld onze Website bezoekt, kunnen onze webservers gegevens verzamelen en loggen, zoals het type apparaat, besturingssysteem en browser die u gebruikt, evenals andere systeeminstellingen, zoals de systeemtaal en het land en de tijdzone waar uw apparaat zich bevindt. Onze webserver kan ook de URL registreren van de webpagina die u naar onze Website heeft verwezen, evenals het IP-adres van het apparaat dat u heeft gebruikt om verbinding te maken met onze Website.
Wij verzamelen ook andere gegevens die u verkiest te verstrekken bij het gebruik van onze Website of onze diensten. Als u ervoor kiest een account aan te maken op onze Website, verzamelen wij uw naam, bedrijfsnaam, functie en e-mailadres. (Het aanmaken van een account geeft u toegang tot geavanceerde content, zoals het bekijken van onze whitepaperpresentaties en het demonstreren van de Realeyes-diensten, etc.).
Realeyes zal de Persoonsgegevens van gebruikers niet gebruiken voor andere doeleinden zonder uw toestemming of tenzij vereist door de wet.

Gegevens verzameld tijdens marktonderzoek

Deze categorie van Persoonsgegevens omvat alle gegevens verzameld tijdens een marktonderzoek (met inbegrip van alle media-analyse uitgevoerd ten behoeve van klanten van Realeyes en softwareverbetering)

Deze Persoonsgegevens omvatten het volgende

·            Het toewijzen van unieke identificatoren tijdens dienstverleningen, onder meer via cookies.
·            Antwoorden op enquêtes en marktonderzoekstudiegegevens die uitdrukkelijk verstrekt zijn door de betrokkenen van de enquête of marktonderzoekgegevens.
·            Uw apparaatomgeving en specificaties:
o Platform (mobiel/tablet/desktop).
o Browsernaam en -versie.
o Besturingssysteemnaam en -versie.
o Geanonimiseerd IP-adres waarbij het laatste subnet is verwijderd.
·            Uw interacties met de content via het apparaat:
o Of een video wordt geladen en scherp is.
o Hoe u met een video omgaat.
o Videometagegevens zoals content-ID, -titel, en -categorie.
o Percentage van de videocontent dat is bekeken.
·            Gezichtsopnamen van u tijdens interactie met de mediacontent, via de camera aan de voorkant van uw apparaat:
Als u ons toestemming heeft gegeven om de camera aan de voorkant van uw apparaat te gebruiken, krijgen wij toegang tot de gegevens van de camera en verwerken wij deze in onze cloudomgeving met onze software terwijl u met de content interageert, om de volgende afzonderlijke gegevenspunten af te leiden:
o Of er al dan niet een gezicht is gedetecteerd, en zo ja, de positie en oriëntatie van het gezicht ten opzichte van het scherm. Onze software houdt zich niet bezig met gezichtsherkenning van welke aard dan ook.
o De mate waarin u aandacht lijkt te hebben voor de content.
o Uw duidelijke reactie op de content (niveau van algemene emotie, zoals blijdschap, verrassing, droefheid, ontroering, verwarring, minachting of afkeer).
·            De gegevens die wij met de camera verkrijgen, zullen uitsluitend worden gebruikt voor rapportage aan onze klanten en verbetering van het gebruik van de software.
Realeyes verkrijgt niet bewust gegevens, studiegegevens of enquêtereacties van deelnemers jonger dan van 18 jaar, tenzij (i) de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet in een lagere drempelleeftijd; of (ii) wij de vereiste ouderlijke hebben verkregen. Indien wij ontdekken dat er gegevens zijn verzameld van een deelnemer jonger dan 18 jaar, zonder dat aan de voorwaarden onder (i) of (ii) hierboven is voldaan, zullen wij deze gegevens onmiddellijk verwijderen.

Hoe zullen wij uw Persoonsgegevens gebruiken?

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

Het merendeel van de Persoonsgegevens die wij verzamelen is voor marktonderzoeksdoeleinden. In ons gebruik verwijst marktonderzoek naar twee verschillende activiteiten, gebaseerd op twee verschillende rechtsgrondslagen: a) marktonderzoek voor media-analyse uitgevoerd ten behoeve van klanten van Realeyes (met inbegrip van kwaliteitsborging); en b) softwareverbeteringsdoeleinden bedoeld om de eigenschappen en functionaliteiten van de eigen software die we gebruiken en de marktonderzoeksdiensten die we aan onze klanten leveren, te verbeteren, uit te breiden en te ontwikkelen.

Realeyes is gespecialiseerd in marktonderzoek. Wij onderzoeken hoe mensen zich voelen als ze naar media op het scherm kijken. Wij analyseren deze reacties om onze klanten te helpen hun content en advertenties te verbeteren. Uw deelname aan onze studies is vrijwillig en wordt zeer op prijs gesteld. Wij anonimiseren de gegevens die wij met onze klanten delen, zodat geen enkele testdeelnemer aan het marktonderzoek individueel kan worden geïdentificeerd. De rechtsgrondslag voor deze analyse is ons rechtmatig belang om de verbetering van het creatieve materiaal van onze klanten te vergemakkelijken door de aandacht, de betrokkenheid en de emotionele reacties van de testpersonen te analyseren. In het algemeen betekent rechtmatig belang dat wij uw Persoonsgegevens (zoals uw gezichtsafbeelding, apparaatgegevens en andere gegevens die u met ons deelt) om een gegronde en rechtmatige reden verwerken, op voorwaarde dat wij geen inbreuk maken op uw rechten en vrijheden. Bij onze beoordeling hebben wij rekening gehouden met de risico’s van onze verwerking, uw waarschijnlijke reactie op die risico’s en de voordelen die u waarschijnlijk zult ontvangen als gevolg van die verwerking.

Met het oog op softwareverbetering verzamelen wij alleen Persoonsgegevens van deelnemers die daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. In dat geval hebben wij toegang tot dezelfde gegevens die tijdens het marktonderzoek zijn verzameld, als die welke van toepassing is op de toegang op basis van de beoordeling van het rechtmatige belang.

Als u een account aanmaakt op onze Website en Realeyes toestemming geeft om contact met u op te nemen, kan Realeyes uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen, alsmede ervoor te zorgen dat de Website en de diensten goed functioneren en om u ondersteuning te bieden. De Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn in het geval onze geregistreerde gebruikers hebben problemen met de Realeyes-diensten of -Website. Verder gebruik wordt ook gespecificeerd in dit Beleid onder het hoofdstuk Cookies.

Realeyes zal uw Persoonsgegevens niet delen met derden voor marketingdoeleinden.

Realeyes zal geen gebruik maken van Persoonsgegevens van gebruikers voor enig ander doeleinde zonder uw toestemming of wettelijke verplichting om dit te doen.

Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?

Realeyes kan uw gegevens delen op beperkte manieren om onze diensten te verlenen:

  • Wij werken samen met vertrouwde partners om taken namens ons uit te voeren. Het is mogelijk dat wij Persoonsgegevens met hen moeten delen om hen in staat te stellen deze taken uit te voeren. Tot de taken behoren websitehosting, diensten op het gebied van contentmanagement, aanbieders van technologie- en communicatieplatformen, aanbieders van websiteanalyses en aanbieders van annotatiediensten. Deze bedrijven zijn daarentegen gebonden aan geheimhoudingsverplichtingen en hebben geen zelfstandig recht om Persoonsgegevens te gebruiken anders dan om ons te helpen bij het verlenen van onze diensten.
  • In voorkomend geval kunnen wij uw Persoonsgegevens delen met een lid van onze groep van ondernemingen of met een van onze dochterondernemingen. Elke bekendmaking zal gebeuren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, en u stemt ermee in dat uw Persoonsgegevens wordt gedeeld met onze groep van ondernemingen en dochterondernemingen.
  • Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen als we geloven dat het nodig is om de wettelijke rechten, privacy, veiligheid, of eigendom van Realeyes, onze medewerkers, agenten, of gebruikers te beschermen, af te dwingen of te verdedigen, of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of juridische procedure, met inbegrip van het reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties.
  • U stemt ermee in dat, als er een verandering is in het eigendom van Realeyes of een van onze activa, zoals in verband met een fusie, overname, reorganisatie, ontbinding of liquidatie), of als wij stappen ondernemen in afwachting van een dergelijke transactie, wij Persoonlijke Informatie die wij hebben verzameld kunnen overdragen en openbaar maken aan de nieuwe of toekomstige onderneming, te allen tijde onderworpen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming.
  • Wij kunnen zonder beperking geanonimiseerde, geaggregeerde of gedeïdentificeerde gegevens delen.
  • Wij kunnen gegevens over u delen met derden in aanvulling op het delen beschreven in dit Privacybeleid wanneer u daarnee instemt of daartoe opdracht geeft.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer of apparaat plaatsen om ons te helpen ons onderzoek te volgen en gegevens over het gedrag van deelnemers te analyseren. Wij gebruiken externe dienstverleners om het gebruik en de interactie met de mediaspelers te volgen, die worden gebruikt om de respons op advertenties te meten. Onze cookies worden na 13 maanden gewist.


Wij kunnen ook gebruik maken van dienstverleners zoals Google Analytics en Hubspot om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze Website gebruiken. De door de technologie verzamelde gegevens zal worden bekendgemaakt aan of rechtstreeks worden verzameld door deze dienstverleners. Om te voorkomen dat Google Analytics informatie voor analyses gebruikt, kan een gebruiker de Google Analytics Opt-Out Browser Add-on installeren door hier te klikken.
Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt verwijderen, gaat u naar http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies.
Als u deelneemt aan een marktonderzoek, plaatsen wij een cookie in uw browser met een deelnemers-ID waarmee wij u kunnen identificeren als u de gegevens wilt inzien die wij over u hebben. Wij vragen u ons de deelnemers-ID te verstrekken voor het geval u toegang wenst tot de deelnemersgegevens die wij over u hebben.


Als u ervoor kiest niet deel te nemen aan een marktonderzoek, zullen wij een cookie op uw computer plaatsen om uw beslissing te onthouden (het enige doel van die cookie). Als u de cookies in uw browser verwijdert, verwijdert u ook uw bewijs van niet deelname en kunt u opnieuw worden gevraagd om aan ons marktonderzoek deel te nemen.


Wij hebben geen toegang tot, en dit Beleid is niet van toepassing op, het gebruik van cookies of andere trackingtechnologieën die op uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat kunnen worden geplaatst door niet-aangesloten, advertentietechnologie van derden, advertentieservers, advertentienetwerken of andere niet-aangesloten derden. De partijen die deze technologieën gebruiken, kunnen u een manier bieden om de advertentietargeting uit te schakelen, zoals hieronder beschreven.

Do Not Track-signalen en soortgelijke mechanismen

Omdat de internetindustrie nog werkt aan Do Not Track-normen, -implementaties en -oplossingen, herkennen of reageren wij niet op door een browser geïnitieerde Do Not Track-signalen.

Onze Website kan links bevatten naar websites van derden, zoals sociale mediasites, evenals plug-ins van derden (zoals de Facebook “like”- en Twitter “follow”-knop). Als u ervoor kiest deze sites of functies te gebruiken, kan het zijn dat u uw gegevens niet alleen aan deze derden bekendmaakt, maar ook aan hun gebruikers en het grote publiek, afhankelijk van hoe hun diensten werken. Onze mediaspeler kan op websites van derden worden geplaatst als onderdeel van hun diensten aan hun gebruikers.


Omdat deze websites en diensten van derden niet worden beheerd door Realeyes, zijn wij niet verantwoordelijk voor de content of de praktijken van deze websites of diensten anders dan het opnemen van dergelijke plug-ins van derden in onze Website. De verzameling, het gebruik en de bekendmaking van uw Persoonsgegevens en andere gegevens worden geregeld door het privacybeleid van de websites of diensten van derden, alsmede door dit Privacybeleid. Wij verzoeken u dringend het privacy- en beveiligingssbeleid van deze derden te lezen.

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de bovengenoemde onderzoeks- en zakelijke doeleinden, alsmede zoals vereist door de wet. Tenzij u toestemming hebt gegeven voor onze verwerking voor softwareverbeteringsdoeleinden, zullen wij uw video-opnamen en unieke ID’s die voor marktonderzoeksdoeleinden zijn verzameld, verwijderen nadat ze niet langer nodig ter ondersteuning van een marktonderzoek van een klant, maar in ieder geval niet langer dan 90 dagen nadat ze voor dat doeleinde zijn opgenomen. Wanneer Persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen wij deze in onze systemen wissen.
Indien u ons verzoekt om uw Persoonsgegevens te wissen (zie hieronder voor meer informatie over uw recht op wissen), zullen wij dit doen binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek.

Bescherming van kinderen

Realeyes verkrijgt niet bewust gegevens, studiegegevens of enquêtesreacties van deelnemers jonger dan 18 jaar, tenzij (i) de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet in een lagere drempelleeftijd; of (ii) wij de vereiste toestemming krijgen volgens de toepasselijke wetgeving. Indien wij ontdekken dat er gegevens zijn verzameld van een deelnemer jonger dan 18 jaar, zonder dat aan de voorwaarden onder (i) of (ii) hierboven is voldaan, zullen wij deze gegevens onmiddellijk verwijderen.

Internationale overdracht van Persoonsgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER),zoals de Verenigde Staten. Wij doen dit voor gegevensbeheer en zakelijke doeleinden, met name voor uitbestede gegevensverwerking door organisaties in onze naam en in overeenstemming met het aangegeven doel van de gegevensverwerking. Wij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende wordt beschermd. Indien u hier geen toestemming voor geeft, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten.

Toegang tot wijzigingen in uw Persoonsgegevens

Als u uw Persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op via [email protected] onder vermelding van het onderwerp “Privacybeleid”. In bepaalde rechtsgebieden kunt u het recht hebben om toegang te vragen tot Persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, door ons te schrijven. Voor deze dienst kan een kleine vergoeding worden gevraagd ter dekking van de administratieve kosten.

Uw rechten op grond van de AVG

Voor toepassingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens kunt u contact opnemen via [email protected]. Als u heeft deelgenomen aan een van onze enquêtes, kunnen wij uw Persoonsgegevens alleen identificeren aan de hand van een deelnemers-ID, die na afloop van de enquête aan u is getoond en die ook werd opgeslagen in een cookie op uw apparaat. Bewaar uw deelnemers-ID voor later gebruik. Als de deelnemers-ID niet kan worden geïdentificeerd, kan Realeyes uw gegevens niet identificeren om aan uw verzoek te voldoen.

Recht op toegang

De AVG geeft u het recht op toegang tot de gegevens die wij over u hebben. Indien u toegang wenst tot deze gegevens, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Elk verzoek om toegang tot uw gegevens moet vergezeld gaan van een aanvaardbaar legitimatiebewijs. In verband met onze studies vragen wij u ook om ons het deelnemers-ID te geven die aan u werd getoond tijdens uw deelname aan de studie, en die ook werd opgeslagen in een cookie op het apparaat dat werd gebruikt om deel te nemen aan onze studie. Als alles klopt, krijgt u een kopie van uw Persoonsgegevens. Indien het verzoek van een persoon om gegevens of maatregelen duidelijk ongerechtvaardigd of buitensporig is, kan een redelijke vergoeding worden gevraagd, of kan het verzoek worden geweigerd.

Recht op correctie

U kunt uw Persoonsgegevens te allen tijde laten corrigeren, mochten deze onjuist of onvolledig zijn. U moet ons op de hoogte stellen om uw Persoonsgegevens te corrigeren of bij te werken. U kunt ons te allen tijde op de hoogte stellen via [email protected]

Recht op verwijdering

U kunt te allen tijde verzoeken om uw Persoonsgegevens te wissen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om ons de verwerking van uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of te verbieden.

Recht op intrekken van uw toestemming

Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen via [email protected]

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Volg de instructies voor het wissen zorgvuldig op.

Klachten

Het Beleid valt onder de wetgeving van de Republiek Estland. Alle geschillen met betrekking tot dit Beleid, zullen middels onderhandelingen worden opgelost. Indien de partijen er niet in slagen het geschil middels onderhandelingen op te lossen, zal het geschil worden beslecht door de Harju Maakohus (districtsrechtbank van Harju) overeenkomstig de voorgeschreven procedure in de wetgeving van de Republiek Estland.


Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken of behandelen, raden wij u aan rechtstreeks contact met ons op te nemen om uw zorgen op te lossen. U heeft echter het recht om een klacht in te dienen bij de Estse inspectie voor gegevensbescherming (contactgegevens vindt u hier: https://www.aki.ee/en/contacts).

Contact met ons opnemen

Neem contact met ons op als u opmerkingen of vragen heeft over de gegevens die wij bewaren of over ons Privacybeleid.
Stuur een e-mail met als onderwerp “Privacybeleid” naar [email protected].
Schrijf naar ons op Realeyes, Brook House, 19 Langham Street, Londen, W1W 6BP

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen door een aankondiging op onze Website te plaatsen of terwijl u de software gebruikt of een andere dienst die wij aanbieden.
U bent gebonden aan alle wijzigingen van ons Privacybeleid wanneer u onze dienst gebruikt nadat u van deze wijzigingen op de hoogte bent gesteld (door een aankondiging op onze website of in de software of tijdens een andere dienst).

Privacyverklaring voor consumenten in Californië

Definities De termen “Zakelijk doeleinde(n)”, “Persoonsgegevens”, “Verkopen” (of “Verkoop”), “Dienstverlener(s)” en “Derden” hebben de definities zoals uiteengezet in de California Consumer Privacy Act van 2018. (CCPA). Deze termverwijzingen en bekendmakingen zijn beperkt tot dit hoofdstuk van het Privacybeleid en zijn alleen bedoeld voor consumenten in Californië.
Categorieën van verzamelde Persoonsgegevens

Websitebezoekers: Namen, beroepstitels en zakelijke relaties, e-mailadressen, cookie-ID’s, IP-adressen.
Marktonderzoek: Eigen unieke identificatoren, IP-adressen, cookie-ID’s, gecodeerde gezichtsuitdrukkingen, apparaatheuristieken, gedragsgegevens in verband met het gebruik van onze software.

Doeleinden voor het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens Wij gebruiken Persoonsgegevens voor de werking van onze Website, het uitvoeren van marktonderzoek, marketing en communicatie.
Categorieën van bronnen waaruit Persoonsgegevens wordt verzameld Website, eigen marktonderzoeksoftware, marketingactiviteiten en klantenondersteuningsdiensten.
Categorieën van Persoonsgegevens die wij verkopen Wij verkopen geen Persoonsgegevens.
Doeleinden voor de verkoop van Persoonsgegevens Wij verkopen geen Persoonsgegevens.
Categorieën van derden aan wie Persoonsgegevens worden verkocht Wij verkopen geen Persoonsgegevens.
Categorieën van derden met wie gegevens werden gedeekd voor zakelijke doeleinden

Diensten op het gebied van websitehosting, diensten op het gebied van contentmanagement, aanbieders van technologie- en communicatieplatformen, aanbieders van websiteanalyses en aanbieders van annotatiediensten.

 

Rechten en opties van consumenten in Californië
Toegang tot of verwijdering van uw Persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid om uw Persoonsgegevens in te zien of te verwijderen door ons een e-mail te sturen naar [email protected] met als onderwerp “Privacybeleid”.
Houd er rekening mee dat wij een verzoek om toegang tot of verwijdering van uw persoonlijke informatie kunnen weigeren wanneer wij uw Persoonsgegevens of uw identiteit als Californische ingezetene niet kunnen verifiëren, wanneer wij die nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in verband met een rechtsvordering.

Laatst bijgewerkt: 2023.01.16 

 

Dank u!